تلگرام
اینستاگرام
آپارات
آپارات
فیسبوک
توییتر
گوگل پلاس

آوای موج در تهران

0

کنسرت گروه موسیقی«آوای موج» به سرپرستی«محسن آقایی» و خوانندگی «عیسی سلیمیان» و به همت موسسه فرهنگی هنری فروغ فلق به مدیریت زهرا همتی در برج آزادی برگزار شد.

این گروه جنوبی که حدود یک دهه از شروع فعالیت آن می گذرد در هشتم اسفند ماه در مجموعه فرهنگی هنری ازادی به اجرای قطعاتی از موسیقی محلی جنوب پرداخت. این اجرا همچنین شامل اجرای حرکات آیینی و خیام خوانی نیز میشد و با استقبال گرم همطونانی از جنوب کشور همراه شد.

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮﺣﯽ (ﻧﻮازﻧﺪه ادوات)  ، ﻋﯿﺴﯽ ﺳﻠﯿﻤﯿﺎن (ﺧﻮاﻧﻨﺪه) ، ﻣﺤﺴﻦ آﻗﺎﯾﯽ (ﻧﻮازﻧﺪه ﻧﯽ اﻧﺒﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه) ، ﺳﯿﺎوش آزاد (ﺗﻤﭙﻮ) ، ﻓﺮھﺎد ﮔﻠﮕﻮن (دُم دُم) ، ﭘﺪرام ﻋﻄﺎﯾﯽ (ﭘﺮﮐﺎﺷﻦ) ، ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺮاد ﭘﻮر (ﮔﯿﺘﺎر ﺑﺎس) ، اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺻﺮه (ﻋﻮد) ، ﻣﯿﺜﺎق ﻧﺎﻣﯽ (ﻗﺎﻧﻮن) ، ﻓﺮھﺎد راد (ﺿﺮب و ﺗﻤﭙﻮ) ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮون (ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه) اﺣﺴﺎن ﻣﯿﺮﺿﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻋﻠﯿﭙﻮر (ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ) ، ھﺎدی ﻣﻨﻮﭼﮫﺮی و ﻣﮫﺪی ﻋﺒﺪی (ﺣﺮﮐﺎت آﺋﯿﻨﯽ) و ﺑﮫﺮوز ﻓﺮح ﺷﯿﺮازی (رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ) دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮوه آوای ﻣﻮج ﺑﻮدﻧﺪ.

در ادامه عکس های نیما زرینی را ببینید:

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید

کانال تلگرام هم‌آهنگ