پیمان سلطانی

اخبار
0

پیمان سلطانی گفت: توانایی اجرای نوازندگان ارکستر سمفونیک غیرایرانی، به طور مثال ارکستر فیلارمونیک ارمنستان با نوازندگان و ارکسترهای ایران قابل قیاس نیست. متاسفانه یا خوشبختانه آن‌ها بسیار تواناتر هستند.